...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 24 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Astromid
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Editor - Polecenie Zdarzenia: Zmień Zmienną
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl


POLECENIE ZDARZENIA: ZMIEŃ ZMIENNĄ


Zmienia wartość określonej zmiennej z bazy danych zmiennych, odpowiedzialnych za funkcje programu, polecenia, oraz wartości zmiennych używanych w grze.Ważna informacja:
Ze względu na optymalizację WOLF RPG Editor nie wykonuje procesu ograniczania liczb podczas korzystania z SetVariable (<- zmienne) w typowych wydarzeniach. Jeśli dodasz zmienną powodującej przekroczenie wartość wynoszą: 2 147 483 648, wartość ulegnie przepełnieniu, przez co stanie się ujemna, czyli: -2,147,483,647.

[Co to znaczy ?] Oznacza to że dodane zmienne, które przekroczą wartość powyżej ? 2 będą ujemne i nie będą wczytywane przez program. Dlatego proszę skonstruować typowe wydarzenia w taki sposób, aby wartości nie przekraczały ? 2 miliardy. dzieje się z wydarzeniami na mapie

1. Grupy zmiennej: Wybierz grupę dla zmiennej, do przypisania.
Własna: własna zmienna przypisana do zdarzenia w którym się znajduje działa jak np. Główny przełącznik w RM.
Zmienna: zarządzanie wartością zmiennej. Ustalenie wartości liczbowej, bądź pobranie jej. Działa typowo jak zmienna w RM, przeznaczona przy używaniu połączeniu kilku funkcji kilku zdarzeń, zmian stron w zdarzeniu...
Systemowa: operacja przydatna do zarządzania i wprowadzania zmian w systemowych operacjach, jak np. zmiana położenia okienka, czy zmiana nazw w menu gry.
Baza danych zmiennych:odwołanie do wszystkich operacji związanych z bazą danych lista bohaterów, grupy potworów, itp.
Zasięg zmiennej: Ustawienie zakresu zmiennych, czyli grupy począwszy od [numeru] do [numeru] na których ma zostać dokonana operacja. Zasięg wartości należy ustalić w polach przy pomocy strzałek, bądź wprowadzić wartość z klawiatury.

2. Operacja
= Przypisuje wprowadzoną wartość zmiennej np. z 1 na 200
+= Dodaje wprowadzoną wartość do sumy zmiennej. np. wprowadzona wartość to: +1 do zmiennej która wynosi [zmienna: ABC]=4 efekt końcowy [zmienna: ABC]=5
-= Odejmuje wprowadzoną wartość od sumy zmiennej np. wprowadzona wartość to: -1 do zmiennej która wynosi [zmienna: ABC]=4 efekt końcowy [zmienna: ABC]=3
*= Mnoży wprowadzoną wartość od sumy zmiennej np. wprowadzona wartość to: *2 do zmiennej która wynosi [zmienna: ABC]=4 efekt końcowy [zmienna: ABC]=8
/= Dzieli wprowadzoną wartość od sumy zmiennej np. wprowadzona wartość to: /2 do zmiennej która wynosi [zmienna: ABC]=4 efekt końcowy [zmienna: ABC]=2

%= Przypisuje sumę procentową do wartości zmiennej
Limit dolny: prawdopodobnie, jest to zaokrąglenie w dół
Limit górny: prawdopodobnie, jest to zaokrąglenie w górę
Wartość bezwzględna: jeżeli wynik zmiennej będzie ujemny, to operacja ta przekształci liczbę na wartość dodatnią, (np. z -14 zrobi 14).
Kąt [x10] nachylenia:
Dwie wartości zmiennej od "prawej strony" odpowiadają za wektor X oraz wektor Y, natomiast kąta [x10] nachylenia jest przypisany zmiennej od "lewej strony"

Uwaga:
- dla wektora X, prawo jest dodatnie
- dla wektora Y, dół jest dodatni

3. Opcje :
Nie przekraczaj ograniczenia 999999 Sprawia, że ??wartości nie przechodzą do bazy danych zmiennych (czyli od: 1 000 000 lub więcej). Jeśli wartość zmiennej przekroczyłaby 1 000 000, że odnosiłaby się ona do wartości do zmiennej z bazy danych, a zaznaczenie tej opcji, ma temu zapobiec.
W efekcie : Jeśli ta opcja jest włączona, otrzymane wartości 1 000 000 lub wyżej zmienią ją na 999 999, a wartości -1 000 000 lub niższe zmieniają się na -999 999. By zapowiedz uszkodzeniu bazy danych.

Obliczenie liczby rzeczywistej, zaokrąglenie w dół : Jeśli ta opcja jest włączona, obliczenia będą tymczasowo używane na wartości rzeczywistej. liczby zamiast liczb całkowitych, będą uwzględniać liczby dziesiętne. Np. przy obliczaniu "100 * = 3/2" Włączone obliczanie liczb rzeczywistych użyje "100 * = 1,5", co daje 150. Przy wyłączonym obliczaniu liczb rzeczywistych, wartość będzie wynosić:"100 * = 1 (z arytmetyką liczb całkowitych, 3/2 jest traktowane jako 1)", więc wynikiem będzie 100.

Wywołaj zmienną [nr] : powoduje wywołanie wskazanej zmiennej i jej wartości

4. Przypisanie wartości :
Tutaj ustaw wartość do przypisania zmiennej. Możesz użyć dwóch zmiennych lub wartości całkowitych jednocześnie.

Określenie zmiennej lub wartości : Wybierz zmienną spośród listy w której chcesz zmienić wartość.

Działanie (+,-,*,/,%,op.bitowy,~) : Określ czy wprowadzona wartość ma być dodania czy ujemna do sumy zmiennej. (czyt. wyżej pkt.2 Operacja)

5. Ustawienie nazwy zmiennej (zamknij BDS przed użyciem) Na wstępie z listy zmiennych, należy wybrać tę, której nazwa ma zostać zmieniona.
Po wyborze zmiennej, w polu Nazwa: należy wprowadzić nową nazwę dla zmiennej i kliknąć "Przypisz nazwę"

Przycisk "Kopiuj" Przycisk "Kopiuj" kopiuje nazwę bieżącej zmiennej z rozwijanej listy do pola "Nazwa zmiennej"

Dodaj (+1) do zakresu : Dodaje +1 do maksimum wartości bieżącej zmiennej.

Po zaznaczeniu pola tekstowego do wprowadzania nazwy można używać następujących klawiszy skrótu:

Góra/dół : Wybierz zmienną, której nazwę chcesz zmienić
Enter : Przypisz nazwę zmiennej. Taka sama funkcja jak przy kliknięciu przycisku "Przypisz nazwę"
Shift + (Strzałka w Dół) : Skopiuj nazwę zmiennej docelowej do pola nazwy; to samo, co kliknięcie przycisku Kopiuj
Czyść : Czyści wprowadzoną zawartość.


Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2022